transparency.png

סתיו שפיר הובילה את הקמתה של ועדת השקיפות של הכנסת ועמדה בראשה עד שנסגרה בבחירות לכנסת ה-21. במסגרת הוועדה קיימה שפיר מאות דיונים שעסקו בסוגיות כגון תקציבים לחיזוק הצפון, תקציבים ייעודיים לחיזוק האוכלוסיה הערבית בישראל, נוהל דיווח לציבור על חקירות יוע"מש, כספים קואליציוניים שהועברו למקורבי הממשלה, תקציבי משרדי הממשלה ומידת שקיפות ונגישותם לציבור, עבודת משרדי השיכון והאוצר בנושאי דיור ציבורי ומחיר למשתכן, הכנסת משפחות דיור ציבורי לדירות בהתאם לזכאותם וליווי שלהן בעיתות משבר.